Úvod   ::    Klinika   ::   Prehliadka


Dezinsekcia

Dezinsekcia je súbor metód a postupov, cieľom ktorého je likvidácia hmyzu alebo článkonožcov, významných z hygienického hľadiska ako prenášačov choroboplodných zárodkov a obtiažneho hmyzu, alebo hospodársky významných ako škodcov na surovinách, produktoch, skladovaných materiáloch a objektoch.
Jednotlivé akcie sú prevedené vždy s najvýhodnejšími dezinsekčnými prostriedkami v stanovených koncetráciach a intervaloch, ktoré sú prispôsobené hlavne biologickým schopnosťou škodcov, aby sa zabránilo prípadnej rezistencií (odolnosti), keď hmyz prežíva aj v nepriaznivých podmienkach.
Táto činnosť je riadená aj harmonogramom ktorý určuje pravidelní monitoring a na základe vyhodnotený sa určuje rozsah, druh a objem zásahu (postrek, aerosól, poprašovanie, lepidlá a prípadne plynovanie s vysoko toxickými plynmi).


Škodlivý hmyz spôsobuje:
• Kontamináciu a nečistenie surovín
• Hospodárske škody
• Strata kvality výrobkov
• Hygienické škody
• Prenášanie závažných infekčných ochorení

Zabezpečujeme:
• Priebežné monitorovanie výskytu a vyhodnotenie odchytu
• Preventívne opatrenia v miestach najviac ohrozených prítomnosťou škodcov (kuchyňa, sklady, šatne, atd.)
• Informovanie o prevedených zásahoch formou Certifikátu o prevedení a odovzdanie práce odpovedajúcej príslušným hygienickým predpisom a normám

Výkon dezinsekcie zabezpečujeme pre:
• bytové podniky obchodné komplexy
• poľnohospodársky a potravinársky priemysel
• školy
• zdravotníctvo
• zariadenia spoločného stravovania a pod.späť