Úvod   ::    Klinika   ::   Prehliadka


Dezinfekcia

Dezinfekcia je súbor opatrení zneškodňujúcich mikroorganizmy pomocou fyzikálnych, chemických alebo kombinovaných postupov. Vyšší stupeň dezinfekcie zaručuje usmrtenie všetkých mikroorganizmov baktérií, vírusov, húb, niektoré bakteriálne spóry, apod. Zahŕňa postupy, ktoré boli skôr zaradené pod pojmom chemická sterilizácia v roztokoch. Používa sa pre dekontamináciu prístrojov s optikou, ktoré nie je možné sterilizovať v sterilizačných prístrojoch.

Sterilizácia: je súhrn opatrení, ktoré vedú k zničeniu všetkých rozmnožovania schopných organizmov a vírusov na predmetoch a produktoch. Jednoúčelové pomôcky sú dodávané sterilné z výroby, ostatné sa resterilizujú schválenými sterilizačnými metódami.

Dezinfekčné prostriedky majú:
cidné pôsobenie: znamená trvalé usmrtenie
statické pôsobenie: znamená dočasnú stratu
schopnosti množenia, alebo pokles rastovej aktivity
Dezinfekčné látky sú označované ako bakteri-, fungi-, tuberkulo-, mykobakteri-, spori-, viru- cidné, či statické.
Fyzikálne metódy dezinfekcie:
Sú to metódy, pri ktorých sa mikroorganizmy usmrcujú aplikáciou rôznych foriem tepla, ultrafialovým (UV) a radiačným žiarením:
• var za atmosférického tlaku po dobu 30 minút
• var v pretlakových hrncoch po dobu 20 minút
• dezinfekcia v umývacích, pracích a parných prístrojoch pri teplote vyššej ako 90 °C; postupuje sa podľa návodu výrobcu
• rôzne formy UV žiarenia (germicídne žiarivky); ich prevádzka sa riadi návodom od výrobcu
• iné fyzikálne metódy dezinfekcie: filtrácie, spaľovanie, slnenie apod. sa používajú za špeciálnych podmienok.

Chemické metódy dezinfekcie:
Ide o postupy a aplikácie chemických látok v plynnej podobe, alebo v roztoku, pri ktorých sa mikroorganizmy usmrtia, alebo sa zastaví ich rast chemickými dezinfekčnými prostriedkami. Hovorí sa o dezinfekčných prostriedkoch s cidným, alebo statickým účinkom.

Pri prevádzaní chemickej dezinfekcie je nutné dodržiavať nasledujúce zásady:
• Dezinfekčné roztoky sa pripravujú starostlivým odmeraním (odvážením) dávok príslušného dezinfekčného prostriedku, bezprostredne pred použitím.
• Zlepšenie účinnosti niektorých dezinfekčných prípravkov je možné dosiahnuť zvýšením teploty dezinfekčného roztoku.
• Pri príprave dezinfekčných roztokov sa vychádza z toho, že ich výrobné názvy označujú maximálnu koncentráciu a prípravky sú považované za 100 %. Ak sú vyrábané v rôznych koncentráciách, je k názvu pripojené percentuálne označenie. Pri príprave roztokov glutaraldehydu je preto nutné vychádzať z obsahu účinnej látky, pretože dodávané roztoky obsahujú rôzne množstvo tohto prípravku (Glutaraldehydumsol 25 % alebo 50 %).
• K jednorázovému postupu dezinfekcie a čistenia plôch je možné použiť kombináciu vybraných dezinfekčných prípravkov s niektorými saponátmi.

Naša spoločnosť aplikuje predovšetkým chemické dezinfekčné metódy podľa metodík výrobcov dezinfekčných prípravkov.

Prevádzame predovšetkým:
• dezinfekcia potravinárskych a stravovacích prevádzok
• dezinfekcia v zdravotníckych zariadeniach
• dezinfekcia bytov po zosnulých
• dezinfekcia sociálnych zariadení
• budovy s veľkou migráciou ľudí: sauny, bazény, zdravotnícke zariadenia, policajné a väzenské cely
• poľnohospodárske objekty živočíšnej výroby
• dopravné prostriedky (taxi, MHD)
• pivnice a suterény po zatopení
• povaly a strešné priestory pred a po odstránení holubieho trusu
• ďalšie špeciálne dezinfekcie
• vrátane zásahov proti rôznym druhom plesní a húb

Zopár dôvodov, prečo dezinfikovať:
• zabránite šíreniu patogénnych mikroorganizmov
• dôkladnou a profesionálne vykonanou dezinfekciou sa výrazne zníži riziko prenosu infekcií a ochorení
• pre niektoré prevádzky je to legislatívne nariadené


späť